မုက္လိက္မန္ | ေအန္ဂလိက္ | ဗဿာ | ေသံ   
Welcome To Kaowao Newsgroup
วิถีเอเชีย Spirit of Asia Spirit of Asia : สายสัมพันธ์ ไทย-รามัญ วิถีเอเชีย Spirit of Asia : สายสัมพันธ์ ไทย-รามัญ (Part-4) ตอน มอญเมืองโน้นมอญเมืองน Spirit of Asia : ตอน มอญเมืองโน้นมอญเมืองนี้(Part-3)
วิถีเอเชีย Spirit of Mon in Asia เชื้อชาติมอญ วิถีเอเชีย Spirit of Asia
Spirit of Asia :หงส์ฟ้าแดนรามัญ (Part-2)
วิถีเอเชีย Spirit of Mon in Asia เชื้อชาติมอญ วิถีเอเชีย Spirit of Mon in Asia เชื้อชาติมอญ (Part-1)
การละเล่นผีกระด้ง  ชุมชนมอญบ้านม่วง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

การละเล่นผีกระด้ง ชุมชนมอญบ้านม่วง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

Prince Naresuan - เบื้องหลัง   ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช Prince Naresuan - เบื้องหลัง ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

Story this morning - เรื่องเล่าเช้านี้

Children (No choice, no option for their life)
เปิดปม (วราวิทย์ ฉิมมณี) เด็กชายขอบ..สิทธิ์ที่เลือกไม่ได้

ျမဝတီ ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ စီးပြားေရးသမားမ်ား စိုးရိမ္
ผลกระทบจากการปิดด่านสะพานมิตรภาพไทย-พม่า ที่แม่สอด

Land of Fear

Inside Burma Land Of Fear
พม่า แดนแห่งความน่ากลัว

The Mon Songkran at Jyväskylä, Finland သဘင္အတးသၾကၤာန္မန္ ဍဳင္ေဝွန္လာန္ Demonstration at Helsinki Finland ေ႐ြးေကာက္ပြဲဥပေဒလက္မခံ၊ ျမန္မာအင္အားစုမ်ားဆန္႔က်င္ဆႏၵျပ
တၛဲဟံသာဝတ႘လုီေပင္ (၂၅၂) သှာံ အခန္ကှာရာဒနာမိက္ ေဖ်ံေမတၲာ မြန္တုိ ့ဌာနီ က်ိဳက္ကၡမီပြဲေတာ္
စဿတ္သတၲီ တၛဲဟံသာဝတ႘လုီေပင္ (၂၅၂) သှာံ ဍဳင္သင္ခလပူရ႘
ဂလာန္ နာဲမ်တ႘ (ေဗာ္ဗၜတရဵဍဳင္မန္)
ပေရင္ဆုႝဂဗ တရဵလုပ္ဍဳင္ေသံ
မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ဥကၠဌႀကီးႏူိင္ေထာမြန္ ဂ်ပန္ျပည္ ခရီးစဥ္ ေကာက္ႏုတ္ တင္ျပခ်က္
ဖက္ဒရယ္ ၿပည္ေထာင္စု ႏွင့္ နိဳင္ဟံသာ သူ၏ အျမင္
မြန္အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ ႏွင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီတုိ႕၏ စစ္အစိုးရအေပၚသေဘာထား
မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ေရႊရတုသဘင္
မြန္အမ်ိဳးသားပညာေရးအေႀကာင္း
တေစ့တေစာင္း
သဘင္ရတ္ထဝ္ေဗာ္ဍဳင္မန္တိဿ
အနဂၣ ကေဝင္ပႜဲလၸံ
တၛဲဟံသာဝတ႘လုီ
Saffron Revolution ေပင္ ၁ သှာံ
ဒြက္ "ၐုိပ္ထဝ္အဲ ၐုိပ္ထဝ္နာဲ" အေဃာ သၻင္ေ႐ွ္ေသွ္ကႜဳိပ္သၠဳိပ္မန္ အပႜဲတၛဲပၜန္ဂတးမန္ ကြာန္ေသှဟ္ဗၵဝ္
တၛဲပၜန္ဂတးမန္ ပလုိင္ဂ်ပါန္ (စရင္ညးမကလိဂြံလာဘ္)
သၠဳတ္ - ၂
တၛဲပၜန္ဂတးမန္ ပလုိင္ဂ်ပါန္ (ဂလာန္ ေကင္ကာဗဟုႝ ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိ နာဲယႈ႙တိင္ သၠဳတ္ - ၁
ဗဝ္သဿဳတ္ကၞင္ သၻင္ဘတ္ေပင္ ကြာန္ဝကၤ
ဂလာန္ ဒံက္တာ မာံသုႝေလန္ (ေစာန္တဿး) ညးအုပ္ကာနာနာ ဂေကာံဒ႘မဝ္ကေရၿဇ႘ ေကာန္ဂကူမန္ ပႜဲသဘင္တၛဲပၜန္ဂတးမန္ မရႏုက္ကုႝ ၆၁ ဝါ အေဃာသဿတ္မန္တအ္ တုိန္စုိပ္ေ႐ွ္ေသ္ွမံင္ နာဲနလႅာ ပႜဲကြာန္ေသှဟ္ဗၵဝ္
Cyclone Nargis ဏာေဂတ္ ေကုာံ ပေရင္ဂၜးကဝ္တအ္ ပတုိန္ထၞးလဝ္ဂမၜဳိင္ အၥာပ႐ုိင္ဍဳင္သၟာင္ ကၜတ္လုပ္စုိပ္အာ အပႜဲဍဳင္ဗဿာ ေဒသကေရင္
ဂလာန္ ကႜဳိပ္သၠဳိပ္မန္ ဍဳင္ေသံ နာဲဍာံေရာင္ အေဃာသဘင္ပၜန္ဂတးမန္ ဍဳင္ကၞင္ကံက္ ဂေကာံဂ႘တမန္ Power Music ဒေယွ္လဟိင္မံင္ကု ပုရိသာတ္ ကြာန္ဒူရာ
   
inside Heart of Burma Power Music Mon on Border pt 1 Untitled Document
   လၲဴေတံ | ကေလင္မြဲမုက္

တၜမူ 2004 - ဂေကာံပ႐ုိင္ကဵဝဵ