မုက္လိက္မန္ | ေအန္ဂလိက္ | ဗဿာ | ေသံ   
မူလစာမ်က္ႏွာ - Kaowao Newsgroup
The Mon Songkran at Jyväskylä, Finland သဘင္အတးသၾကၤာန္မန္ ဍဳင္ေဝွန္လာန္
မြန္ေတြကိုတကယ္တန္းခ်စ္တယ္ဆိုရင္
မြန္အရွင္ ေကာသလႅ / ဇြန္၇၊၂၀၀၉
အမ်ိဳးသားတိုင္းမိမိတို႔၏ အမ်ိဳးမေပ်ာက္ကြယ္သြားေအာင္ အရွည္တည္တံ့ေအာင္ အမ်ိဳးအေပၚတြင္
သစၥာရွိရမည္၊ေစာင့္ထိန္းရမည္႔ တာ၀န္ကိုယ္စီရွိရမည္၊ မိမိ၏အမ်ိဳးကို ခ်စ္ခင္ေလးစားရမည္၊ ကမၻာ႔ေလာကတြင္...
ေကၜင္ကႜဟ္ေကာန္ငၛာ္
္ေအဝ္ဒ႘တာ / ေမ ၁၊၂၀၀၉
အၥာသိပၸံတံ ဟုီဗၠန္လဝ္ကုႝပု႙ဂွ္ အခိင္ကာလေကၜင္ကႜဟ္ ေကဝ္ၿဇဳင္မံင္ဂွ္ ဂြံလၛတ္ ပေရာပရာတဿိမၢး ေလာဲသြာ ႏူအခိင္အခါတှဟ္ သၟာင္ဏီ ဂးလဝ္ရ။ အခိင္ေကၜင္
ကႜဟ္ ေကဝ္ၿဇဳင္ဂွ္ အၥာသိပၸံတံေကာ္ခဵစ “ပါင္ၾတင္ အေခါင္အရာ” ဂးလဝ္ရ။ အပႜဲဘဝ....
ဇှးမာဲမဂးေတဿင္၊ ဟြံဇှးမဂး ဟြံေတဿင္ဟာ
္တုိင္ထဝ္ / ေအဗရဵ ၂၉၊ ၂၀၀၉
ရန္တဿံကုႝသြက္ဂြံဇှးေကတ္မာဲဂၜဳိင္င္ဂွ္တုဲ ေဗာ္ပေရင္ဍဳင္ ကြာန္တံ ဂပ္ဝ္ထက္ကုႝဒးဗစာရဏာ စပ္ကုႝခါန္ကှက္ ပတိုန္မှိဟ္ဒယွ္တွ္ဂမၜဳိင္ မကၜဳင္ႏူဗြဳိင္နာနာသာ္ မပၲံကုႝ သုခုမဂ႘တတံရ။ ဒုင္သဇိုင္ကုႝပေရင္ဒယွ္တွ္ညးတံတုဲ...

ျမန္မာစစ္ေၾကာင္းမ်ားႏွင့္အတူ ဒီေကဘီေအတပ္ဖြဲ႔ ဝင္မ်ားပါဝင္လႈပ္႐ွားသြားရန္ ရတခမွၫႊန္ၾကား
Kaowao/ေအာက္တုိဘာ ၆၊၂၀၀၉
နအဖျမန္မာစစ္ေၾကာင္းတစ္ေၾကာင္းတြင္ ဒီေကဘီေအတပ္ဖြဲ႔ဝင္ ၁၀ဦးအင္အားျဖည့္လႈပ္႐ွား သြားရန္ အေ႐ွ႔ေတာင္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္(ရတခ)မွ ၫႊန္ၾကားထားေၾကာင္း ...
မြန္ျပည္သစ္ပါတီထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမအတြင္း စစ္အစိုးရမွျပည္သူ႔စစ္ဖြဲ႔ခိုင္း
Kaowao/ေအာက္တုိဘာ ၅၊၂၀၀၉
ယခင္မြန္ျပည္သစ္ပါတီထိန္းခ်ဳပ္ေဒသျဖစ္သည့္ေရျဖဴ ျမိဳ႔နယ္ေမာ္ေတာ္ကားလမ္းတေလွ်ာက္တြင္ရွိသည့္ ေက်းရြာမ်ားကို စစ္အာဏာပိုင္ေတြက ေက်းရြာျပည္သူ႔စစ္ ဖြဲ႔ရန္အတြက္ ေအာက္တိုဘာလဆန္းေလာက္တြင္ ...
တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေကာင္စီ ENC မွ ေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္
Kaowao / ဇြန္ ၁၅၊ ၂၀၀၉
ကမၻာ့ကုလသမဂၢအပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရမ်ားႏွင့္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ သံုးပြင့္ဆိုင္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပဲြ ျဖစ္ေပၚလာေရး ...
အလုႝအသ႘ေသံတံေဖ်ံဗုီခ်ပ္ဇန္ သြက္သဿာကေမၜာန္ဆဲုၿပံင္
ပႜဲဍဳင္ေသံ
ကဵဝဵ/ ေဂ်ာန္ ၅၊ ၂၀၀၉
သဿာကေမၜာန္ဆဲုၿပံင္ ဟြံလုပ္ေသှာဝ္ ေကၜာန္ဒဿံင္ကေမၜာန္ ပႜဲဍဳင္ေသံဂမၜဳိင္ သြက္ေသၢာံဂြံလိက္အေခါင္ ေကၜာန္ကေမၜာန္္...

ဂလာန္ညးတအ္

" သၸဗုီကုႝတၜတအ္တုဲ ပံင္အလုႝအသ႘ပှာန္ ပတိတ္ပရဲသြံတိဂွ္ ရန္တဿံဟဿဲရ၊ အေႏွန္ေရင္တၜဳင္အာ တိကၜအ္ ညးဍဳင္ကြာန္တအ္ ဂြံလုပ္အာ ပိြဳင္ေသှာဝ္ ဘုိင္ကႜိဳက္ပ္ေဖ်ံဗုီဖံက္ဂၜံင္ ၐုိတ္ဏအ္ေဟင္ရ"
ကံက္ႏုက္ပတိတ္နဴလိက္ေသာင္ကလး - ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိ
Untitled Document
 
 
 
 
 
Still on
Nadee Criying heart
လိက္ပညာတ္
ျဇဟတ္ပေရင္ဍဳင္ကြာန္မန္ေဇှာ္ဂွ္ ပဿိက္ေဇှာ္ဒွ္အဓိက
တိုင္ထဝ္ / ေအဗရဵ ၂၃၊ ၂၀၀၉
ဒဒိုက္ေကာန္ဂကူပု႙ ဒဒိုက္ေကာန္ဍဳင္ပ႙ုဂြံေဇှာ္ဒဿံင္ဗုီလဿဳဟ္ဏံ ဂွ္ ဒဿာႏူနအဖေရာင္ဂွ္ ဝိုတ္ေကၜံေထာံဟြံဂြံရ။ ယးသှာံဂတ ေတံ ညးတံၾကက္ေကၜာန္ဗဒွ္ေပဲါ႐ုဲမာဲတဲု ညးတံခ်ပ္လဝ္ ညံင္ေသၢာံကႅိဂြံေပဲါအံင္ဇှးရ။ ညံင္ဟြံေသၢာံက်ဂွ္ ဖန္ဇန္တဵ
ဂလာန္ပံက္ႀသဳိဟ္

မိက္ဂြံသ႘ကၜ႘ဏာဂလာန္ပံက္ႀသဳိဟ္ ကု နာဲမည္ဆဆုႝ
ဟုိတ္ေဗာ္ဟြံအံင္ဇှှး

ဇှးမာန္/မာတ္ခ်္ ၁၅၊ ၂၀၀၉
ပႜဲလုိက္ဝြံ ဍဳင္ဒက္ပၲန္လဝ္ ဍဳင္ပံင္ေကာံႏြံဒဿံင္ဂၜဳိင္ကုႝဍဳင္ ဆဂး ဗုီျပင္ဒက္ပၲန္ဍဳင္ ေကုာံ ပေရင္အုပ္ဓုပ္ဍဳင္မြဲကုႝမြဲ ေဍံဟြံ တုပ္ညးသၠံ ဍဳင္ဂကူဗဿာတံ အုပ္ဓုပ္ဒဿံင္လဿဳဟ္ဂွ္ ဍဳင္ပံက္ေကာံေဇတ္တ္ရေဏာင္ ေဇတ္လၲဴဏံ သြက္ဂြံဟုီဟဿဲရ ၾသဝ္ကုႝ ဂြံေကတ္ညိ။

သဿာန္သြဟ္

သဿာန္သြဟ္ - မိသာဍာ
ဇဿာပ္ေကာန္ဂကူမန္ အေစာန္စရာဲ ညံင္ဂြံေကက္သကာ ပႜဲပညာကြတ္ ကဆံင္သၜဳင္၊ ကဿိန္ဍဳင္ပံင္ေကာံ အနာဂတ္ေတံ ဂကူမန္ပု႙ ေသၢာံမံင္ စံင္မြဲကေရာံ ေကုာံ ေကာန္ဍဳင္အရင္တံ...
လဟိင္စုိတ္
Mon Culture Dancer Ni Yu Wae
Lawi Iron Cross
ဗ႘ဒ႘ယႝု | တၛဲဟံသာဝတ႘လုီ
အနဃၡ ကေဝင္ ပႜဲလၸံ
နိယုဝ
 
အတၴဳပၸတၲိ - နာဲယႈ႙ေက်န္၊ နာဲေထန္၊ နာဲနလႅာ

အဲေလဝ္ ဟြံဒးမံင္စုိတ္ရ
နာဲေခါဇာဍဳင္ဟာ/ အဝ္ဂါတ္္ ၁၂၊ ၂၀၀၈
နာဲအာအာေလဝ္ ခ်ပ္မံင္အလုံမြဲဗၲံတုဲ တၛဲတဿးဂွ္ ဂၥာန္ဟုီစမ္ရံင္ကုႝ နာဲကၜိက္မ သာ္ဝြံရ။ "ေဟံ နာဲကၜိက္မ ဒးလဝ္ေခ်ဝ္ အတာန္ ၅၀၀ ဒေကဝ္ညိရေတွ္ လဵထၞးစဒဒွ္ဇကုကုႝရဲသြက္ဂြံဂြံၾသန္တအ္တုဲ ေကၜာန္အာ ဂၥာန္ေလဲအာ ဟတွ္ဂွ္ေျပအာသုိက္က္ရဒွ္၊ ဒဿာနဴၾသန္ ဟလုိင္ဂွ္ဓဝ္ေလဝ္

႐ုပ္ဗ်ံက္
Na Dee, New album coming soon!!
Untitled Document
   လၲဴေတံ | ကေလင္မြဲမုက္

တၜမူ 2004 - ဂေကာံပ႐ုိင္ကဵဝဵ